Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως δικτύων εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για   θέρμανση - κλιματισμό κτιρίων, ζεστά νερά χρήσης και παρασκευή φαγητών (μαγείρεμα). Πιο συγκεκριμενα:

 • Υποβολή αίτησης για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου στην εταιρία παροχής αερίου.
 • Τοποθέτηση μετρητή από την εταιρία παροχής αερίου.
 • Εκπόνηση μελέτης η οποία υποβάλλεται και εγκρίνεται από την εταιρία παροχής αερίου.
 • Κατασκευή του:  
 1. δικτύου σωληνώσεων από συνεργείο με τεχνίτες που έχουν ειδική άδεια για κατασκευές αερίου,  
 2. κατασκευή καμινάδων και καπναγωγών,  
 3. ανοιγμάτων αερισμού χώρων,  
 4. μέτρων ασφαλείας και τοποθέτηση - σύνδεση συσκευών αερίου.
 • Έλεγχος εγκατάστασης δικτύου έναντι στεγανότητας και αντοχής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Υποβολή τεχνικού υπομνήματος και πιστοποιητικών στην εταιρία παροχής αερίου.
 • Έλεγχος εγκατάστασης δικτύου και εφαρμογής εγκεκριμένης μελέτης από την εταιρία παροχής αερίου και   αποσφράγιση μετρητή εάν το δίκτυο είναι εντάξει.
 • Πρώτη έναρξη και ρύθμιση των συσκευών αερίου από αδειούχο καυστηρατζή με άδεια φυσικού αέριου. Σύνταξη   φύλλου ελέγχου για τις συσκευές που απαιτείται και υποβολή στη εταιρία παροχής αερίου.